Säännöt

Noudatamme kansainvälisen ratsastajainliiton säädöksiä sovelletuin osin.
Kyseessä on valmennustoimintaan rinnastettava rataharjoituspalvelu, ei varsinainen kipailutoiminta.
Dressage OnSite pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.
päiv.01.05.2020

I Yleiset säännöt
II Määritelmät
III Osallistumisoikeus
IV Osallistumisen vastuut
V Eläinsuojelulain noudattaminen
VI Järjestelmä
VII Suoritus
VIII Mainonta
IX Rata-arviointi ja tulokset
X Palkitseminen
XI Jääviyssäännöt
XII Arvonnat
XIII Muutokset
XIV Keppihevoskilpailut


I YLEISET SÄÄNNÖT

1 § Sääntöjen soveltaminen ja noudattaminen

1.1. Maksamalla osallistumismaksun ratsastaja hyväksyy palvelun sääntöjen noudattamisen sekä käyttöehdot.
1.2. Järjestäjällä on lopullinen päätösvalta sääntöjen tulkitsemisesta kunkin ratsukon kohdalla.
1.3. Mikäli säännöistä ei löydy ratkaisua, pyritään soveltamaan reilun pelin periaatetta.
1.4. Järjestäjällä on oikeus muuttaa ja päivittää sääntöjään parhaaksi katsomallaan tavalla.
1.5. Sääntöjä tulee noudattaa ja ne koskevat kaikkia palvelun käyttäjiä.

II MÄÄRITELMÄT

2 § Käsitteet

2.1. Järjestäjä on Dressage OnSite ja osallistuja/jäsen hevosen/ponin/aasin tai näiden risteytyksen ratsastaja.
2.2. Luokkataso on vaikeusastein määritelty osa arvosteltavista kouluradoista, jossa ratsukot asetetaan järjestykseen kyseisen luokkatason sisällä kouluohjelmasta saavutettujen pisteiden perusteella.
2.3. Pistekeräyssarja on luokkatasoista kerättyjen pisteiden muodostama kokonaisuus.
2.4. Ratsukko on ratsastajan ja ratsun yhdistelmä.
2.5. Rata/areena on alue jolla ratsukko suorittaa kouluohjelman.
2.6. Suoritus katsotaan alkaneeksi siitä hetkestä kun ratsukko saapuu radan pituushalkaisijalle (A-C), joko radan ulko- tai sisäpuolelta ja päättyneeksi kun ratsukko on poistunut radalta ohjelmassa määritellyin tavoin.

3 § Luokkajako

3.1. Järjestäjän puolesta järjestetyt rataharjoitusluokat on jaoteltu erillisiin tasoihin niiden vaikeusasteen perusteella.
3.2. Ne ovat ratsastajille avoimia ikärajoista riippumatta, ellei kutsussa ole toisin määritelty.

III OSALLISTUMISOIKEUS

4 § Osallistumisoikeus ja osallistumisoikeuden evääminen

4.1. Osallistuakseen ratsastaja/ratsu ei tarvitse erillistä kilpailulupaa tai seurajäsenyyttä.
4.2. Alle 18-vuotiaalla ratsastajalla tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen. Tällöin osallistumislomakkeeseen tulee täyttää huoltajan tiedot.
4.3. Osallistumismaksun tulee olla suoritettuna ennen ratavideon arviointia.
4.4. Ratsun ei tarvitse olla rekisteröity rotujärjestöön tai hevostietokantaan.
4.5. Ratsun tulee olla vähintään nelivuotias voidakseen osallistua luokkaan, noudattaen FEI:n ikärajasääntöjä. Yläikärajaa ei ole erikseen määritelty, osallistumisen edellyttäen että eläin on terve.
4.6. Ratsastaja voi osallistua hevosella, ponilla, aasilla tai näiden risteytyksellä, edellyttäen ettei ratsastaja ole liian suuri ratsullensa.
4.7. Ohjesääntönä ratsastajan ja ratsun painon välillä voidaan pitää 15-20%:a ratsun elopainosta ratsastajaa kohti.
4.8. Ratsullensa liian painavan tai häiritsevän pitkän ratsastajan hylkäämisestä päättää luokan arvioiva tuomari tai järjestäjä.
4.9. Sairaaksi tai ontuvaksi epäiltävä ratsu voidaan hylätä tuomarin tai järjestäjän toimesta.
4.10. Hylkäämistapauksessa osallistumismaksua ei palauteta.
4.11. Mikäli rataharjoitusluokka on rajattu erillisin säännöin avoimeksi, tulee ratsastajan huolehtia ratsukon osallistumiskelpoisuudesta kyseisessä luokassa.
4.12. Ratsastaja voi osallistua samaan luokkatasoon useammalla ratsulla sekä yksi ratsu voi osallistua luokkatasoon useamman eri ratsastajan alla.
4.13. Jo kertaalleen arvosteltua ratavideota ei saa käyttää uudestaan myöhempänä ajankohtana.
4.14. Ratavideon tulee olla kuvattu yksinomaan palvelun kautta suoritettavaa rata-arviointia varten, eikä se saa olla arvioitu muussa kilpailu- tai arvostelutilanteessa.
4.15. Järjestäjällä on oikeus jättää hyväksymättä tai jälkikäteen evätä osallistumisoikeus osallistujalta jonka katsoo rikkoneeksi sääntöjä.

5 § Osallistumisoikeuden rajaaminen

5.1. Järjestäjällä on oikeus rajata sivustolla mahdollisesti järjestettävien avoimien rataharjoitusluokkien osallistumisoikeutta parhaaksi näkemällään tavoin, ilmoittamalla mahdollisesta rajauksesta luokkakohtaisissa tiedoissa.
5.2. Osallistujamäärää voidaan ilmoittautumisajan puitteissa tarpeen vaatiessa rajoittaa merkitsemällä maksimi osallistujamäärä luokkatietoihin tai vastaavasti rataharjoitusluokan arvosteluun käytettävää aikaväliä voidaan suuren osallistujamäärän johdosta pidentää.

IV OSTALLISTUMISEN VASTUUT

6 § Vastuu ja vakuutukset

6.1. Järjestäjä ei vakuuta osallistujia millään tavoin, vaan osallistujat ovat itse vastuussa omasta ja ratsunsa vakuuttamisesta sekä osallistuvat omalla vastuullaan.

V ELÄINSUOJELULAIN NOUDATTAMINEN

7 § Ratsun hyvinvointi

7.1. Osallistujat velvoitetaan noudattamaan Suomen eläinsuojelulakia 247/1996 kaikessa järjestävään tahoon liittyvässä toiminnassaan.
7.2. Osallistuvan ratsun tulee olla radan kuvaushetkellä terve eikä mahdollisia kipu- tai tulehdustiloja saa peittää dopingiksi laskettavilla lääkeaineilla.
7.3. Mikäli ratavideolla esiintyy sopimatonta eläinten kohtelua, liiallista rasitusta tai ratsun voidaan epäillä olevan sairas/ontuva on tuomarilla sekä järjestäjällä oikeus hylätä suoritus ja näkemänsä tarpeen mukaisesti ilmoittaa videolla esiintyvästä toiminnasta eläinsuojeluviranomaisille.
7.4. Tammalla joka on kantavana 5.-11. kuulla tai jolla on alle neljän kuukauden ikäinen varsa ei saa osallistua ratsastusluokkiin.
7.5. Osallistujalta joka tulee hylätyksi sopimattoman käytöksen tai ratsun terveyden laiminlyönnin vuoksi voidaan evätä osallistumisoikeus ennakkoon myös tulevista luokista.

VI JÄRJESTELMÄ

8 § Ilmoittautuminen

8.1. Rata-arviointeja otetaan vastaan järjestävän sivuston kautta.
8.2. Rata-arviointien suorittavaa tuomaria on mahdollista toivoa, mutta toiveen toteutumista ei voida taata. Mikäli arvioijaksi halutaan tietty tuomari, tulee asiasta sopia erikseen ottamalla etukäteen yhteyttä sähköpostitse.
8.3. Ratavideot arvioidaan vasta kun osallistumismaksu on päivittynyt pankkijärjestelmään.
8.4. Mikäli ilmoittautumislomake on puutteellisesti täytetty voidaan ratsukon/ratsukoiden osallistumisoikeus hylätä.
8.5. Tietoteknisten ongelmien tapauksessa voidaan ilmoittautumisia ottaa vastaan myös sähköpostitse.

9 § Jälki-ilmoittautuminen

9.1. Jälki-ilmoittautumisia avoimiin rataharjoitusluokkiin ei oteta vastaan. Ilmoittautumislomakkeen lähetyksen ajankohta määrittää osallistumisen kohdekuukauden.

10 § Maksujen palautus

10.1. Osallistumismaksuista voidaan palauttaa osallistujalle 50% (rata-arvioinnin osuus) mikäli osallistumisen peruutus on tehty ennen kuin rata-arviointi on lähetetty eteenpäin tuomarille arvioitavaksi. Tämän jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä.
10.2. Peruuttamattomista osallistumisista ei palauteta maksua. Maksua ei myöskään palauteta tapauksessa jossa ratsastaja ei toimita ratavideotaan määräaikaan mennessä tai suoritus hylätään.
10.3. Mikäli rata-arvioinnit perutaan järjestäjän toimesta palautetaan luokkaosallistujille osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

11 § Arviointijärjestys

11.1. Ratavideoiden arviointijärjestys on sattumanvarainen.

VII SUORITUS

12 § Ratavideointi

12.1. Ratsukon suoritus tulee videokuvata pisteestä C, ellei erillisissä ohjeissa toisin määritetä.
12.2. Videon tulee alkaa ennenkuin ratsukko saapuu radalle tai mikäli ratsukko aloittaa ohjelman radan sisäpuolelta, tulee videon alkaa ennen keskihalkaisijalle kääntymistä. Videolla tulee näkyä myös ratsukon poistuminen radalta ohjelmassa määritellyin tavoin.
12.3. Videoon tulee sisällyttää ääni, eikä ratsukko saa radan aikana vastaanottaa valmennusapua ulkopuolisilta henkilöiltä. Mikäli luokkaohjeissa on niin määritelty, on ohjelman lukijan käyttö sallittu.
12.4. Radan aikana ratsukko ei saa käyttää korvanappia tai muuta elektronista kommunikaatiovälinettä.
12.5. Kameran zoomausta on sallittua käyttää, kunhan ratsukko kuitenkin näkyy kokonaisuudessaan läpi ohjelman. Rata-alueen mittasuhteet on suositeltavaa pyrkiä säilyttämään videokuvaamisen aikana, jonka johdosta liian lähelle zoomausta tulisi välttää.
12.6. Ratavideo tulee kuvata mahdollisimman korkealaatuisena, mieluiten HD 720p tai 1080p, jotta radan arvostelu on mahdollista suorittaa pätevästi.
12.7. Mikäli rataa ei voida arvostella liian heikon videolaadun vuoksi, ei osallistujalle palauteta osallistumismaksua vaan tarjotaan mahdollisuus siirtää video paremmalla laadulla tai vaihtoehtoisesti aikaolosuhteiden niin salliessa kuvata rata uudestaan toisella tallentimella.
12.8. Radan kirjaimet tulee olla merkittyinä kouluratakaavion mukaisesti, ohjelmasta riippuen joko 20x40 tai 20x60 kokoisella rata-alueella, jossa ei saa sijaita ylimääräisiä esineitä tai henkilöitä.
12.9. Arvosteltavana ratavideona ei saa käyttää erillisessä kilpailu- tai arviointitilaisuudessa kuvattua suoritusta.
12.10. Ratavideon muu kuin sen laatuun vaikuttava editointi on kielletty.
12.11. Videot ladataan ensisijaisesti käyttäjän omaan YouTube-palveluun ja niiden tulee olla saatavilla vähintään yksi (1) kuukausi lataamisesta.

13 § Ratsastajan varusteet

13.1. Ratsastusasu on vapaamuotoinen mutta siisti, käsittäen paidan/ratsastustakin tai –liivin, ratsastushousut, -jalkineet (korolliset kengät tai saappaat), -hanskat sekä kypärän.
13.2. Ratsastajan tulee aina käyttää kypärää ollessaan ratsunsa selässä. Kypärättä ratsastaminen johtaa automaattisesti osallistumisen hylkäämiseen.
13.3. Raippa on sallittu varuste kaikissa luokissa, mutta voimakkaasta raipan käytöstä voidaan ratsukon suoritus hylätä.
13.4. Ratsastaja voi halutessaan käyttää kannuksia, kunhan niissä ei ole ratsua vasten olevia teräviä kulmia ja rissat ovat pyörivät. Impulssikannukset ovat sallitut.

14 § Ratsun varusteet

14.1. Ratsukko voi valintansa mukaisesti joko käyttää satulaa ja suitsia tai jättää käyttämättä niitä.
14.2. Kankisuitsitus on sallittu helppo A -tasolta ylöspäin. Suitset voivat myös olla kuolaimettomat.
14.3. Apuohjien sekä martingaalien käyttö on kielletty.
14.4. Suojien/pinteleiden/bootsien käyttö on sallittu. Painobootsien, -ketjujen tai korotettujen kenkien käyttö on ehdottomasti kielletty, johtaen suoraan ratsukon hylkäämiseen.
14.5. Mikäli ratsukolla on kilpailuvarusteet, tulee ratsulla käyttää suojia tai pinteleitä, jotta voidaan varmistaa ettei rataa ole kuvattu erillisessä kilpailutilanteessa.
14.6. Satulasuojusta, -pehmustetta tai –geeliä on luvallista käyttää.
14.7. Kuolainten kaikkien osien tulee olla valmistettu metallista tai jäykästä muovista. Sallitut kuolaimet löytyvät FEI:n kouluratsastussäännöistä.
14.8. Nivelkuolaimen suuosan minimipaksuus tulee olla 10mm ja kankikuolaimen suuosan minimissään 12mm enintään 10cm alavarrella.
14.9. Ratsun kielen sitominen on kielletty.
14.10. Korvahupun käyttö on sallittu.

15 § Arvosteleminen ja kouluohjelmat

15.1. Käytettävinä kouluohjelmina ovat Suomen Ratsastajainliiton sekä FEI:n kouluohjelmat.
15.2. Tuomarit arvioivat radat oman näkemyksensä sekä omakohtaisten arvojensa mukaisesti.
15.3. Ensimmäisestä väärinratsastuksesta vähennetään ratsukon kokonaispisteistä 2 pistettä, seuraavasta 4, kolmannesta 8, neljännestä 16, jne.
15.4. Selkeästi ratsastajaansa vastustelevan ratsun suoritus voidaan hylätä.

VIII MAINONTA

16 § Sponsorit ja mainokset

16.1. Ratsukon ratavideoissa on sallittu näkyä ulkopuolisten yritysten mainoksia mikäli ne ovat normaalistikin kyseisen rata-alueen läheisyyteen kuuluvia.
16.2. Ratsukon varusteissa saa näkyä niiden valmistajien tai ratsukon sponsorien logoja.

17 § Tekijänoikeus

17.1. Ratsastajan tulee noudattaa tekijänoikeuslakeja, eikä järjestäjä ota vastuuta osallistujan tai kolmannen osapuolen toimesta niiden rikkomisesta aiheutuvista kustannuksista.

IX RATA-ARVIOINTI JA TULOKSET

18 § Ratavideoiden tuomariarviointi

18.1. Ratavideot toimitetaan tuomareille arvioitavaksi ensisijassa osallistumismaksun vastaanottamisen jälkeen.
18.2. Tuomariarviot kustakin radasta kirjataan sähköiseen tai paperiseen pöytäkirjaan joka toimitetaan asianomaiselle ratsastajalle tai hänen yhteyshenkilölleen.
18.3. Kouluohjelmien liikkeet, suoritettavat tehtävät ja yleisarviot pisteytetään numeroin 0-10 ja puolikkaita numeroita 0,5-9,5 väliltä voidaan käyttää.
18.4. Erikoisluokissa voidaan käyttää normaalista poikkeavia arvosanoja, arviointiperusteita sekä arvioitsijoita.
18.5. Tuomareina voivat toimia myös valmentajat, sekä erikoisluokissa erikseen nimeämätön arviointiraati.
18.6. Normaaliarvosanojen määritykset

10 = Erinomainen
9 = Erittäin hyvä
8 = Hyvä
7 = Melko hyvä
6 = Tyydyttävä
5 = Välttävä
4 = Heikko
3 = Melko huono
2 = Huono
1 = Erittäin huono
0 = Ei esitetty

19 § Tulosten julkaiseminen

19.1. Tuomariarvioiden valmistuttua toimitetaan pöytäkirjat sekä tuloslista ratsastajille sähköpostitse tai postitse.
19.2. Osallistujat järjestetään sijaluvuille prosenttitulosten tai erikoisluokkien pisteytyksen perusteella, korkeimmasta prosenttiluvusta alhaisimpaan.
19.3. Kaikki hyväksytyn tuloksen saaneet ratsukot palkitaan ruusukkein.
19.4. Tuomarien arvioinnit ovat lopullisia, eikä niistä ole valitusoikeutta.

X PALKITSEMINEN

20 § Palkinnot

20.1. Jokaisessa rataharjoitusluokassa hyväksytyn tuloksen (50%) saaneille jaetaan ruusukkeet.
20.2. Erikoisluokissa voidaan sijoittuneille jakaa ruusukkeet/palkinnot poikkeavin säännöin.
20.3. Rataharjoitusluokissa jaettavien ruusukkeiden ja muiden mahdollisten palkintojen jakaminen edellyttää ratsukolta vähintään 50% tulosta / hyväksyttyä suoritusta.
20.4. Pistekeräyssarjan sääntöjen mukaisesti palkitaan 1-3 ratsukkoa, erikseen määritellyin sponsoripalkinnoin.

21 § Sijoittumissäännöt

21.1. Jaettavia tuotepalkintoja ei määritellä etukäteen järjestäjän toimesta.
21.2. Osallistujat ovat vastuussa osoitetietojensa paikkaansa pitävyydestä ruusukkeiden ja tuotepalkintojen toimittamista varten.
21.3. Järjestäjä ei vastaa Postin hukkaamista ruusuke- tai palkintolähetyksistä.
21.4. Järjestäjä ei myönnä palkinnoille takuuta.
21.5. Ruusukkeet ja palkinnot toimitetaan asianomaisille tulosten julkaisemisen jälkeen.

22 § Jaetut sijat

22.1. Mikäli kahdella tai useammalla ratsukolla on samaan sijalukuun oikeuttavat kokonaispisteet, järjestetään ratsukot paremmuusjärjestykseen niiden yleisvaikutelman kokonaispistemäärän perusteella.
22.2. Tapauksessa jossa ratsukoiden kokonaispisteet sekä yleisvaikutelmapisteet ovat tasan, katsotaan molemmat ratsukot tasavertaisiksi.
22.3. Pistekeräyssarjan tapauksessa, sijoitetaan kaikki palkittavat ratsukot järjestykseen ensisijaisesti prosentti-/pistetulosten perusteella ja toissijaisesti yleisvaikutelmapisteiden kokonaissumman perusteella. Mikäli kahden tai useamman ratsukon tulos on sama, arvotaan voittajat näiden kesken.

XI JÄÄVIYSSÄÄNNÖT

23 § Tuomarijääviys

23.1. Tuomarit pyritään mahdollisuuksien mukaan määrittämään rataharjoitusluokkiin sen mukaisesti etteivät niiden osallistujat ole tuomarin aktiivisesti valmennettavia tai perheenjäseniä.
23.2. Yksi virallinen koulutuomari voi arvioida yhtä ratsukkoa enintään kolme (3) kertaa vuoden aikana.
23.3. Mikäli tuomarin arvioitavaksi sattuu ratsukko jota tuomari on jo arvioinut 3 kertaa 12 kuukauden sisällä, pyritään arvioivaa tuomaria vaihtamaan.
23.4. Tapauksessa jossa tuomarille luokan arvioinnista syntyvää virallisten kilpailuiden arviointia vaikeuttavaa jääviyttä ei voitaisi välttää voidaan kyseinen rataharjoitus kokonaisuudessaan peruuttaa.
23.5. Mikäli tuomari on arvioinut ratsukkoa jo kolme (3) kertaa kuluvan vuoden aikana, ei ratsukolta oteta vastaan radan arviointia kyseiselle tuomarille.

XII ARVONNAT

24 § Arvonta- ja kampanjasäännöt

24.1 Ulkopuolisten palveluntarjoajien (esim. Facebook) kautta järjestettävissä julkisissa arvonnoissa voi arvonnan järjestäjä parhaaksi katsomallaan tavoin päättää minkä mukaisesti arvonta suoritetaan.
24.2. Arvonta on kaikille siihen osallistuneille tasapuolinen, niin että jokaisella luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus osallistua arvontaan ja saada yksi arpalippu.
24.3. Arvonnan palkinto on erikseen määritelty arvontailmoituksessa ja se saattaa olla osallistujan kansalaisuudesta riippuvainen.
24.4. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.
24.5. Arvontaan voi osallistua internetissä tai erillisellä kirjallisella ilmoituksella arvonnan järjestäjälle.
24.6. Arvontaan osallistuminen ei edellytä yhteystietojen antamista suoramarkkinointikäyttöön.
24.7. Arvonta päättyy ja suoritetaan ennen palkinnon käyttöajan voimaan astumista.
24.8. Arvonnan voittajaan / voittajiin ollaan yhteydessä arvontaan käytetyn ulkoisen palvelun kautta tai sähköpostitse.
24.9. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä tai käyttäjän määrittelemistä yksityisyysasetuksista johtuvista perille tulemattomista internet -osallistumisista, tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista jätetyistä tiedoista joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa tai kampanja-alennuksia ei voida huomioida.
24.10. Arvonnan tulos on lopullinen eikä siitä ei ole valitusoikeutta.
24.11. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvontaa koskevat säännöt.

XIII MUUTOKSET

25 § Järjestäjän päätäntävalta

25.1 Järjestäjällä on esteen sattuessa oikeus peruuttaa rata-arvioinnit, jolloin maksetut osallistumismaksut palautetaan kokonaisuudessaan osallistujille.
25.2. Järjestäjä voi myös vaihtaa arvioivia tuomareita tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, tästä erikseen ilmoittamatta.
25.3. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa rata-arviointeja suorittavia tuomareita etukäteen.
25.4. Järjestäjä pidättää itsellään oikein muuttaa sääntöjä tai luokkatietoja tarpeelliseksi katsomallaan tavoin.
25.5. Järjestäjästä riippumattomista (Force Majeur) syistä, jotka vaikuttavat rata-arviointeihin, voi järjestäjä peruuttaa arvioinnin tai pidentää arviointiin käytettävää aikaa parhaaksi katsomallansa tavoin. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan osallistujille mahdollisista peruutuksista tai arvostelujen viivästymisestä.

XIV KEPPIHEVOSKILPAILUT

26 § Yleistä

26.1 Kilpailut ovat avoimia kaikille iästä riippumatta.
26.2. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus kilpailuun osallistumiseen. Huoltajan tiedot tulee täyttää ilmoittautumislomakkeeseen ja huoltajan tulee tehdä osallistumismaksun suoritus alaikäisen puolesta.
26.3. Ratasuoritukset arvioidaan vasta maksusuorituksen kirjauduttua pankkijärjestelmään.
26.4. Osallistujille toimitetaan suorituksen pöytäkirjat joko sähköpostitse tai postitse.
26.5. Kaikki suoritukset palkitaan ruusukkein jotka toimitetaan postitse. Järjestäjä ei vastaa Postin mahdollisesti hukkaamista lähetyksistä.


27 § Kouluratsastus

27.1. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin Suomen Keppihevosharrastajat ry:n kouluratsastussääntöjä.
27.2. Käytettävät koulukentät ovat standardikokoja; rata A (7x21m) sekä rata B (7x14m).
27.3. Rata-alue täytyy rajata selkeästi ja siihen tulee merkitä vähintään pitkän sivun keskimmäiset kirjaimet sekä lyhyen sivun keskimmäiset kirjaimet. Kaikkien kirjaimien merkitseminen on suositeltavaa.
27.4. Ratsukon suoritus tulee videokuvata pisteestä C, ellei erillisissä ohjeissa toisin määritetä.
27.5. Videon tulee alkaa ennen ratasuorituksessa määriteltyä ensimmäistä liikettä, ja päättyä lopputervehdyksen jälkeen.
27.6. Videoon tulee sisällyttää ääni, eikä ratsukko saa radan aikana vastaanottaa valmennusapua ulkopuolisilta henkilöiltä. Mikäli luokkaohjeissa on niin määritelty, on ohjelman lukijan käyttö sallittu.
27.7. Ratsukon tulee näkyä kokonaisuudessaan läpi ohjelman. Zoomausta on sallittua käyttää.
27.8. Arvosteltavana ratavideona ei saa käyttää erillisessä kilpailu- tai arviointitilaisuudessa kuvattua suoritusta.
27.9. Ratavideon muu kuin sen laatuun vaikuttava editointi on kielletty.
27.10. Kohdekuukauden kokonaistulokset julkaistaan osallistujien nähtäväksi verkkopalvelun hallintapaneelissa.


28 § Show -luokat

28.1. Show -luokat ovat kaikille keppihevosille avoimia (myös aasit, risteytykset ym.).
28.2. Jokainen keppihevonen palkitaan ruusukkeella. Luokan voittaja jatkaa Champion kehään, jossa kehän 3 parasta palkitaan erikoisruusukkein.
28.3. Champion kehää ei järjestetä mikäli siihen kvaalautuneita osallistujia on alle 3.
28.4. Keppihevosesta tulee lähettää yksi (1) kuva tai (luokan sääntöjen niin salliessa) kuvakollaasi.
28.5. Show -luokat käydään ennalta määriteltynä ajankohtana järjestäjän sosiaalisen median (Facebook) sivujen kautta.
28.6. Luokat arvostellaan yksitellen, jonka jälkeen suoritetaan Champion kehän osallistujien palkitseminen.
28.7. Kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjälle oikeuden kilpailukuvan julkaisemiseen järjestäjän sosiaalisen median kanavissa sekä sen käyttämiseen palvelun markkinoinnissa.

LUOKKA 1 - KORREKTI KOULURATSU
Toimita keppihevosestasi yksi kuva tai vaihtoehtoisesti kuvakollaasi aiheesta kouluratsastus.
Kuvassa voi esiintyä keppihevosesi yksistään tai voit olla siinä mukana myös itse.
Luokka arvioidaan hevosen ulkomuodon / ratsukon esiintymisen sekä yleisen harmonian perusteella.

LUOKKA 2 - ERINOMAINEN ESTERATSU
Toimita keppihevosestasi yksi kuva tai vaihtoehtoisesti kuvakollaasi aiheesta esteratsastus.
Kuvassa voi esiintyä keppihevosesi yksistään tai voit olla siinä mukana myös itse.
Luokka arvioidaan hevosen ulkomuodon / ratsukon esteillä esiintymisen perusteella.

LUOKKA 3 - MONIPUOLINEN MAASTORATSU
Toimita keppihevosestasi yksi kuva tai vaihtoehtoisesti kuvakollaasi aiheesta maastossa ratsastus.
Kuvassa voi esiintyä keppihevosesi yksistään tai voit olla siinä mukana myös itse.
Luokka arvioidaan hevosen / ratsukon esiintymisen sekä monipuolisuuden perusteella.

LUOKKA 4 - VETERAANI (15+)
Toimita keppihevosestasi yksi kuva.
Kuvassa voi esiintyä keppihevosesi yksistään tai voit olla siinä mukana myös itse.
Luokka on avoin keppihevosille jotka ovat yli 15 vuotta vanhoja. Huom. valmistusvuosi, ei keppihevosen ikä.

Luokka arvioidaan hevosen yleisen kunnon ja ulkomuodon perusteella.

LUOKKA 5 - TUUNATUIN TUUPPARI
Toimita keppihevosestasi yksi kuva tai vaihtoehtoisesti kuvakollaasi.
Kuvassa voi esiintyä keppihevosesi yksistään tai voit olla siinä mukana myös itse.
Luokka arvioidaan ratsun / ratsukon ulkoasun ja varusteiden perusteella.

LUOKKA 6 - TUNNELMAKUVA
Toimita keppihevosestasi yksi kuva jonka aiheena on tunnelma.
Kuvassa voi esiintyä keppihevosesi yksistään tai voit olla siinä mukana myös itse.
Luokka arvioidaan kuvan tunnelman ja taiteellisuuden perusteella.